Általános szerződési feltételek

 

A jelen ÁSZF tartalmazza a WEBÁRUHÁZ NEVE (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: 

A Webáruház címe:

URL 

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: ANALÓG-SZEGED Kft.
Székhely címe: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87.
Cégjegyzékszám: 06-09-006306
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Statisztikai számjel: 11817422-4674-113-06.
Adószám: 11817422-2-06
Bankszámlaszám: ….

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

Cím: ….
Telefon: … (normál díjszabású)
E-mail: ...
Nyitva tartása: … 

 1. Az általános szerződési feltételek elfogadása

 

 1. A Webáruház szolgáltatásai igénybevételének feltétele, hogy a felhasználó a Webáruházba történő regisztrációval egyidejűleg, a vásárlást megelőzően a jelen ÁSZF rendelkezéseit annak megismerését követően kifejezetten elfogadja. A felhasználó az ÁSZF rendelkezéseit a regisztrációs lapon található jelölő négyzet kiválasztásával fogadja el, mely alapján ezen rendelkezések a szolgálató és a felhasználó között létrejövő szerződés részévé válik.

 2. Ha a felhasználó az ÁSZF rendelkezéseit – a fentiek szerint - nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem. 

 

 1. A szerződéskötés menete:

1.A regisztráció
2. A kosár használata
3. A megrendelés összeállítása
4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
5. A megrendelés elküldése
6. A megrendelés visszaigazolása

7. Fizetés

8. Kiszállítás, személyes átvétel

1./ A regisztráció

A Webáruházban történő vásárlás feltétele a Weboldalon történő regisztráció, mely az oldalon található regisztrációs lap kitöltésével történik. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező, a felhasználó által a regisztráció során közölt adatok kezelésére, ill. felhasználására az Adatvédelmi tájékoztatóban közöltek az irányadók.

 

2./ A kosár használata

A megvásárolni kívánt terméket a termék adatlapján található „Kosárba teszem” gombra kattintással lehet kiválasztani.

3./ A megrendelés összeállítása

A „Kosár tartalma” feliratú résznél ellenőrizhetők a vásárlásra kijelölt termékek, azok mennyisége, ára.

Ezen az oldalon lehetőség van a listáról törölni, illetve a megrendelni kívánt termék mennyiségét megváltoztatni, ill. itt kell kiválasztani a fizetési módot, továbbá a szállítási módot.

4./ Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja

A megrendelés véglegesítését megelőzően a szolgáltató biztosítja, hogy a felhasználó az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő esetleges hibákat kijavíthassa oly módon, hogy a megrendelés elfogadása előtt az oldal a rögzített adatoka a felhasználó elő tárja lehetővé téve azok azonnali kijavítását. A rögzített adatokat a felhasználó az „Adatok ellenőrzése” gombbal fogadja el, ill. véglegesíti.

 

5./ Megrendelés elküldése

A „Megrendelés elküldése/mehet” gombra kattintva kell befejezni a megrendelést, a rendszer fogadja az adatokat, és a megadott email címre automatikus visszaigazolást küld, mely tartalmazza a rendelés összes adatát.

A felhasználónak a fentiek szerinti a Webáruház oldalain történő megrendelés elküldésével, ill. a szolgáltató megrendelést visszaigazoló e-mailjével adásvételi szerződés jön létre a felhasználó (továbbiakban vásárló) és a szolgáltató között. A megrendelésre vonatkozó jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor azt a szolgáltató számára hozzáférhetővé válik.

6./ A megrendelés visszaigazolása

Szolgáltató köteles a vásárló megrendelésének, mint szerződési jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni. A vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás a másik félhez nem érkezik meg késedelem nélkül.

Amennyiben a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.

A vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. 
A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A vásárló számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja. 

A szerződés magatartási kódexre való utalást nem tartalmaz.

7./ Fizetés

Lehetséges fizetési módok

 1. Banki átutalás

 2. Bankkártyás fizetés

 3. Készpénzes fizetés (utánvétel)

A megrendelés leadása során a 3. pontban foglaltak szerint kiválasztott fizetési módnak megfelelően.

- banki átutalás kiválasztása esetén a szolgáltató által küldött visszaigazoló e-mailben megjelölt bankszámlaszámra kell a megrendelés összegét utalni

- bankkártyás fizetés kiválasztása esetén a bankkártya adatainak megadásával, és annak elfogadásával kell a megrendelés összegét megfizetni

- készpénzes fizetés kiválasztása esetén a megrendelés kiszállításakor, annak átvételekor kell a megrendelés összegét megfizetni egy összegben.

8./ Kiszállítás, személyes átvétel

1. Szolgáltató a megrendelt termékeket a megrendelés visszaigazolásától számított …. munkanapon belül vállalja azzal, hogy amennyiben egyes termékek szállítását ezen határidőben biztosítani nem tudja, úgy az eltérő szállítási határidőt a termék bemutató oldalán jelzi.

2. Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításáról saját maga/fuvarozó igénybevételével gondoskodik azzal, hogy a szállítás pontos időpontját a vásárlóval a szállítást megelőző napon e-mailen jelzi a vásárlónak.

3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

III./

 1. A termék lényeges tulajdonságai

Szolgáltató az értékesítésre kerülő termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatást az egyes termékek bemutató oldalán közli.

 1. Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, forintban értendők.

Az egyes termékeknél feltüntetett árak megjelölt árak magukban foglalják a szállítási költséget akként, hogy belföldre történő szállítás esetén földszinti kézbesítés esetén a szolgáltató szállítási költséget nem számít fel.

Emeletre történő szállítás esetén a szállítási költségek az alábbiak szerint alakulnak: …

VAGY

Szállítási költségek:

 1. Elállási jog

A fentiek szerint megkötött szerződés esetén a vásárló indokolás nélküli elállási vagy felmondási jogot gyakorolhat

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül.

Az a) pontjában foglaltak nem érintik a vásárló azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

A vásárló a fentiek szerint biztosított jogát

a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy

b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján

gyakorolhatja.

A fentiek szerinti elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát a fent meghatározott határidő lejárta előtt írásban elküldi a szolgáltatónak a fentiek szerinti elérhetőségek valamelyikére.

A fentiek szerinti elállási jog gyakorlása esetén a vásárló köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

Ha a terméket kifuvarozták a vásárlónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

A fentiek szerinti elállási jog gyakorlása esetén a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A szolgáltató a vásárlónak visszajáró összeget a vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A vásárló kifejezett beleegyezése alapján a szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben a vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszatérítendő összeget, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 

A vásárló nem gyakorolhatja a fentiek szerinti jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 29.§-ában foglalt esetekben.

 

[a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. mellékletében található Elállási/Felmondási mintatájékoztató szerint, kiegészítve a vállalkozás adataival.] 

Elállási nyilatkozatminta

[a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található Elállási/Felmondási nyilatkozatminta szerint, kiegészítve a vállalkozás adataival.]

 1. A kellékszavatosság, a termékszavatosság, és a jótállás

[a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében található A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató, kiegészítve a vállalkozás adataival.]

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

1. Személyes bejelentés
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a szolgáltatónál a fenti ügyfélszolgálati címen. Ekkor a szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
- a vásárló nevét, címét, 
- a termék megnevezését, vételárát, 
- a vásárlás időpontját, 
- a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását, 
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, 
- a kifogás rendezésének módját. 


Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.  A jegyzőkönyv másolatát a vásárlónak átadja. 

2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a szolgáltatónak, a szolgáltató fentiek szerinti megjelölt elérhetőségeire küldött levélben, vagy elektronikus levélben.

 
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

- a vásárló nevét, címét, 
- a termék megnevezését, vételárát, 
- a vásárlás időpontját, 
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt. 

IV. Információ, reklamáció, panaszkezelés

Vásárló a Webáruház működésével, a megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg azszolgáltatót: 
a) levelezési cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87. 
b) elektronikus levelezési cím: …

Amennyiben a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a szolgáltató részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a a szolgáltató legkésőbb a jótállásra, valamint a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerinti érdemi válaszához mellékelve küldi meg a vásárló részére.

Ha a vásárló a szolgáltatóval közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye, székhelye szerinti, illetve a vásárló kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A fogyasztónak minősülő vásárló a fogyasztó lakhelye vagy a szolgálató tevékenységének helye szerinti Békéltető Testület elérhetőségein kezdeményezheti az eljárást.

A megyei szervezetek listája itt érhető el: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

 

Vásárló a panaszával az ügy jellegétől függően az ANALÓG-Szeged Kft. tevékenységi helye szerint az alábbi szervekhez fordulhat: 
Csongrád Megyei Békéltető Testület 
Székhely: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8.-12. 
Telefonszám: +36 62 554-250/118

Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 6728 Szeged, Kereskedő köt 3-5.
Postacím: 6701 Szeged, Pf. 542.
Telefonszám: +36 62 680-530
Email:  fvf@fvf.csmkh.hu

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 
Név: Dr. Mózes Ervin
Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. 
Telefon: +36 62 564-116
Email: mozes.ervin@szeged.eu

Alkalmazott jogszabályok:

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény,

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet

 

Szeged, 2017. január 26.


 

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az (1....) .

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (2...). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (3....)

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. (4.....)

(5 ....)

(6 ....)

Útmutató az elállási/felmondási mintatájékoztató kitöltéséhez:

(1.....) Illessze be a következő idézőjelbe tett szövegek egyikét:

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;

b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;

c) több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;

d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”; e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

(2.....) Illessze be vállalkozása nevét, postai címét, és - ha van - telefonszámát, telefax-számát és elektronikus levelezési címét.

(3.....) Ha Ön lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy elektronikusan az Ön weboldalán töltse ki és nyújtsa be elállási/felmondási nyilatkozatát, illessze be a következő szöveget: „Ön internetes oldalunkon is [beillesztendő az internetes cím] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.”

(4.....) Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, ha Ön nem ajánlotta fel, hogy a terméket elállás esetén visszafuvarozza, illessze be a következő szöveget: „A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.”

(5.....) Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át

a) az alábbiak közül illessze be a megfelelőt:

- „A terméket visszafuvarozzuk Öntől.”, vagy

- „Ön köteles számunkra vagy .... [illessze be a termék átvételére Ön által feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy] számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.”;

és

b) illessze be a megfelelőt:

ba) „A termék visszaküldésének költségeit mi viseljük.”, vagy

bb) „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.”, vagy

bc) Távollévők között kötött szerződés esetében,ha Ön nem ajánlja fel a termék visszaküldési költségének viselését, és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét - azaz... [illessze be az összeget] fuvarozási költséget - Ön viseli.”; vagy ha a termék visszaküldésének költségét ésszerűen nem lehet előre kiszámítani: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege... [illessze be az összeget].”, vagy

bd) Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében a terméket a szerződés megkötésekor a fogyasztó otthonába fuvarozták és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A terméket saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza.”;

és

c) illessze be az alábbiakat: „Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.”

(6.....) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében az alábbi szöveget illessze be: „Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.”


 

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: * 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt


 

3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a ... *  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő.... * , de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a .... *  vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés/ * ... *  alapján a ... *  jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? * 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.